Status prawny forma prawna

Status prawny / forma prawna (art. 6 ust. 1 pkt 2 pdpkt a) ustawy o BIP):

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Sandomierski.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

W realizacji swoich zadań placówka opiera się o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka, a także innych aktów prawnych regulujących jej zadania.

ZSTiO posiada statut. Treść można znaleźć klikając link Statut

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry