Rejestry, ewidencje i archiwa

ZSTiO prowadzi następujące ewidencje i rejestry (art. 6 ust. 1 pkt 3 pdpkt f) ustawy o BIP):

I. Komórka organizacyjna – Sekretariat:

Arkusze ocen.

Komórka prowadząca: Sekretariat / wicedyrektor szkoły / wychowawcy klas

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 70 z późniejszymi zmianami);

Udostępnianie: Sekretariat

 

Księga arkuszy ocen.

Komórka prowadząca: Sekretariat

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1646).

Typ: Księgozbiór

Udostępnianie: Sekretariat

 

Księga uczniów.

Komórka prowadząca: Sekretariat

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1646).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Sekretariat

 

Teczki osobowe uczniów i słuchaczy.

Komórka prowadząca: Sekretariat

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1646).

Typ: Ewidencja

Udostępnianie: Sekretariat

 

Rejestr druków ścisłego zarachowania – rejestr wydanych świadectw.

Komórka prowadząca: Sekretariat

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 70 z późniejszymi zmianami);

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Sekretariat

 

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

Komórka prowadząca: Sekretariat

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 70 z późniejszymi zmianami);

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Sekretariat

 

Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów.

Komórka prowadząca: Sekretariat

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Sekretariat

 

Księga protokołów Rady Pedagogicznej.

Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

Typ: Księga

Udostępnianie: Sekretariat

 

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.

Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Sekretariat

 

II. Komórka organizacyjna – Kadry:

 

Akta osobowe pracowników.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późniejszymi zmianami).

Typ: Ewidencja

Udostępnianie: Kadry

 

Karty Ewidencji czasu pracy.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późniejszymi zmianami).

Typ: Ewidencja

Udostępnianie: Kadry

 

Karty pracy.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późniejszymi zmianami).

Typ: Ewidencja

Udostępnianie: Kadry

 

Kartoteki urlopowe.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późniejszymi zmianami).

Typ: Ewidencja

Udostępnianie: Kadry

 

Rejestr zwolnień lekarskich.

Komórka prowadząca: Kadry / Sekretariat

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami)

 

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Kadry

 

Rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami)

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Kadry

 

Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich (księga druków ścisłego zarachowania).

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 189, poz. 1393).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Kadry

 

Rejestr wydanych zaświadczeń pracowniczych.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Kadry

 

Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Komórka prowadząca: Kadry

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1189 z późniejszymi zmianami)

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Kadry

 

III. Komórka organizacyjna – Księgowość:

 

Rejestr druków ścisłego zarachowania – czeki.

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

 

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Księgowość
Rejestr wystawionych faktur.

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Księgowość

 

Rejestr VAT.

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Księgowość

 

Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Księgowość

 

Wykazy – listy płac pracowników.

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późniejszymi zmianami).

Typ: Wykaz

Udostępnianie: Księgowość

 

Wykazy – listy wypłat z ZFŚS pracowników.

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.).


Typ: Wykaz

Udostępnianie: Księgowość

 

Przechowywanie kart godzin pracy ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych.

Komórka prowadząca: Księgowość

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późniejszymi zmianami).

Typ: Wykazy

Udostępnianie: Księgowość.
IV. Komórka organizacyjna – Służba BHP:

 

Rejestr wypadków przy pracy.

Komórka prowadząca: Służba BHP

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 roku Nr 105, poz. 870).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Służba bhp

 

Rejestr wypadków uczniów.

Komórka prowadząca: Służba bhp

Podstawa prawna: 

Art. 95 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Służba bhp

 

Rejestr uczniów ubezpieczonych.

Komórka prowadząca: Służba bhp

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Służba bhp

 

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

Komórka prowadząca: Służba BHP

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami)

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Służba BHP

 

Rejestr skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe pracowników i kandydatów na pracowników .

Komórka prowadząca: Służba BHP

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami);

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Służba BHP

 

V. Komórka organizacyjna – pracownicy pedagogiczni:

 

Dzienniki lekcyjne.

Komórka prowadząca: Wicedyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1646).

 

Typ: Dziennik

Udostępnianie: Wychowawcy klas.

 

Księga protokołów Rady Pedagogicznej.

Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

Typ: Księga

Udostępnianie: Sekretariat

 

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.

Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Sekretariat

 

VI. Komórka organizacyjna – Wicedyrektor ds. ogólnokształcących:

 

Księga zastępstw.

Komórka prowadząca: Wicedyrektor ds. ogólnokształcących

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1189 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami);

Typ: Ewidencja

Udostępnianie: Wicedyrektor ds. ogólnokształcących.

 

VII. Komórka organizacyjna – Pedagog szkolny:

 

Rejestr uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Komórka prowadząca: Pedagog szkolny.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1646).

Typ: Rejestr

Udostępnianie: Pedagog szkolny

 

Wykaz uczniów wymagających dofinansowania do wyprawki szkolnej.

Komórka prowadząca: Pedagog szkolny.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1646).

Typ: Wykaz

Udostępnianie: Pedagog szkolny

 

Wykaz uczniów objętych wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.

Komórka prowadząca: Pedagog szkolny.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 532).

Typ: Wykaz

Udostępnianie: Pedagog szkolny

 

VIII. Biuro Projektu:

 

Dokumentacja związana z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

Komórka prowadząca: Pracownicy zaangażowani w realizację projektu.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

Podpisane umowy z upoważnionymi instytucjami;

Typ: Dokumentacja zgromadzona w postaci: wykazów, ewidencji, rejestrów, harmonogramów, planów, dzienników zajęć, dzienników praktyk i certyfikatów.

Udostępnianie: Biuro projektu.

 

 

 

 

W Zespole Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu wprowadzone są do stosowania dokumenty:

  1. Instrukcja kancelaryjna ZSTiO,
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt ZSTiO,
  3. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Zakładowej Składnicy Akt ZSTiO.

Zarządzenie: zarządzenie nr 23

prowadzi Składnicę Akt w której archiwizowana jest dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, prowadzonych egzaminów, zatrudnienia i wynagrodzenia oraz dokumentacja techniczna dotycząca zarządzanych obiektów.

 

Składnica Akt prowadzona jest w oparciu o następujące przepisy:

 

  1. Rozdział 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1506 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasadny jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1973);
  3. Wykorzystano zasady zawarte w treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67);
  4. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 roku Nr 32, poz. 284);
  5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami);
  6. Wewnętrznych aktów normatywnych.

 

Zasady udostępniania danych:

 

Udostępnianie danych zawartych w w/w ewidencjach, rejestrach i archiwach, uprawnionym podmiotom, odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Podstawę udostępnienia stanowi podanie / wniosek złożony osobiście lub listownie opatrzony podpisem i zawierający dane niezbędne do merytorycznego rozpatrzenia sprawy.

 

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Bryła; Anna Wiącek; Grażyna Niemiec; Henryka Oszczudłowska; Wioletta Wódz; Małgorzata Ziomek.

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry