Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje (art. 6 ust. 1 pkt 2 pdpkt d) ustawy o BIP):

I. Nazwa: Dyrektor

Imię i nazwisko: Krystyna Kobylakiewicz

Adres placówki: 27-600 Sandomierz ul. Słowackiego 37

Telefon: 797 637 683

e-mail: dyrektor@zstio.pl

Kompetencje:

1. Szkołą kieruje Dyrektor powołany przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Kompetencje dyrektora:
1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w planowanych lub podejmowanych działaniach i decyzjach,
2) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
3) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,
4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
5) sprawuje nadzór pedagogiczny,
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
7) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
8) zawiesza wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa,
9) dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) współdziała z zakładami pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
11) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły,
12) powierza funkcje kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej,
13) utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły,
14) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
15) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
16) wnioskuje do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w sprawach bieżącej działalności szkoły oraz perspektyw jej rozwoju,
17) podpisuje dokumenty finansowe dotyczące pracowników szkoły oraz wydatków rzeczowych związanych z działalnością szkoły,
18) organizuje administracyjną oraz gospodarczą i finansową obsługę szkoły,
19) podejmuje decyzję w sprawie skreślenia uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych statutem; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
20) wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
21) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
22) udziela uczniom zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki oraz organizuje nauczanie indywidualne,
23) tworzy warunki do rozwijania samorządnej działalności uczniów,
24) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, w tym nadzoruje przebieg awansu zawodowego,
25) udziela nauczycielom i innym pracownikom urlopów, w tym urlopów zdrowotnych dla nauczycieli,
26) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
27) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i o tym fakcie niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w porozumieniu z:
1) radą pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących,
2) organizacjami związkowymi działającymi w szkole w sprawach określonych w ustawie o związkach zawodowych, ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.

 

 

Nazwa: Wicedyrektor (kształcenie zawodowe)

Imię i nazwisko: Małgorzata Augustynowicz

Adres placówki: 27-600 Sandomierz ul. Słowackiego 37

Telefon: (15) 832 53 27 (Pracownie Szkolne)

e-mail: m_augustyn@vp.pl

Kompetencje:

Wicedyrektor kształtuje atmosferę sprzyjającą dobrej pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych.

Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

W zakresie organizacji działalności szkoły:

1. Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

2. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.

3. Przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły tj. m.in. współdziała z dyrektorem przy przygotowaniu statutu szkoły, planu rozwoju szkoły, planu pracy szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu pracy Rady Pedagogicznej, procedur pomiaru jakości pracy szkoły, jest odpowiedzialny za przygotowanie innych dokumentów wymaganych prawem oświatowym oraz aktualizuje je.

4. Prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, pomiarem jakości pracy szkoły oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

5. Prowadzi wspólnie z dyrektorem czynności związane z organizacją egzaminów z potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

6. Nadzoruje  tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

7. Opracowuje harmonogram pracy nauczycieli.

8. Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły.

9. Nadzoruje bezpośrednio funkcjonowanie Pracowni Szkolnych.

10. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu zespołu szkół.

11. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli ustalonego w zespole szkół porządku oraz dbałości o czystość i estetykę.

12. Współpracuje ze szkolną służbą zdrowia.

13. Sporządza miesięczne zestawienie godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

14. Prowadzi rejestr nieodbytych zajęć lekcyjnych oraz zastępstw.

15. Współdziała z kierownikiem gospodarczym w zakresie utrzymania czystości w otoczeniu szkoły ( m.in. przydziela opiekę nad terenami zielonymi).

16. Współpracuje z rodzicami oraz współdziała w realizacji uchwał Rady Rodziców dotyczących działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły.

17.Współdziała z dyrekcją szkoły i nauczycielami w zakresie przygotowania i przebiegu rekrutacji

18. Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi i uczniowskimi.

19. Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora.

W zakresie nadzoru pedagogicznego

1. Sprawuje nadzór nad pełną realizacją przez nauczycieli programów nauczania przedmiotów zawodowych i pomocniczych.

2. Wspomaga nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas.

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą komisji przedmiotów zawodowych i pomocniczych oraz pracą zespołów przedmiotowych w/w przedmiotów.

4. Hospituje nauczycieli zgodnie z rocznymi ustaleniami, wynikającymi z planu nadzoru pedagogicznego.

5. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: praktycznej nauki zawodu oraz zajęć praktycznych oraz czuwa nad ich zgodnością z podstawami programowymi.

6.Nadzoruje pracę kierownika szkolenia praktycznego.

W zakresie spraw kadrowych

1. Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego nauczycieli.

2. Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli.

3. Opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia od pracy w zakresie ustalenia zastępstw

4. Dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji majątku szkoły, czuwa nad dokładnością i rzetelnością w jej przeprowadzeniu

III. Uprawnienia wicedyrektora

1. Jest bezpośrednim przełożonym, z upoważnienia dyrektora, dla nauczycieli i wychowawców.

2. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli.

3. Wydaje zarządzenia regulujące wewnętrzną organizację szkoły w zakresie ustalonym niniejszym zakresem zadań.

4. Decyduje w sprawach procesu pedagogicznego.

5. Wydaje zalecenia pokontrolne i pohospitacyjne oraz egzekwuje ich wykonanie.

6. Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

7. Ma prawo nie wystawić godzin (etatowych, nadliczbowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć.

8. Może wezwać nauczyciela do pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeśli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej  dokumentacji szkolnej.

9. Opiniuje ewentualne decyzje kadrowe związane z redukcją zatrudnienia

 

Pracownicy pedagogiczni w roku szkolnym 2019/2020:

 

L. p.

Nazwisko i imię

1 Augustynowicz Małgorzata
2 Bielecki Janusz
3 Borcuch Aldona
4 Chmielewska Edyta
5 Chmielnicka Maria
6 Choda Jerzy
7 Chorzępa Małgorzata
8 Chyl Marcin
9 Dębski Marcin
10 Drypa – Skrok Katarzyna
11 Duma Ryszard
12 Forc Joanna
13 Furman Agnieszka
14 Gajewska Beata
15 Grzyb Marcin
16 Hablasek Karol
17 Jajko Michał
18 Janeczko Beata
19 Kaczyńska Małgorzata
20 Kobylakiewicz Krystyna
21 Kołeczek Andrzej
22 Kowalczewska –Ożóg Anna
23 Kozera Katarzyna
24 Kuśmira Małgorzata
25 Kwiecień Tomasz
26 Łomża Wiesław
27 Mazur-Sroczyńska Agnieszka
28 Mendala Adam
29 Mirek Andrzej
30 Nalepa Kazimierz
31 Nasternak Jacek
32 Oszczudłowska Barbara
33 Pargieła Rozalia
34 Pieronkiewicz – Szpernal Joanna
35 Pietrzyk Bożena
36 Raumiagi Jerzy
37 Romańska Izabela
38 Sadecki Marek
39 Sadkowski Marcin
40 Sieroń Sebastian
41 Słowik Michał
42 Stachowicz Marcin
43 Strojewska Agnieszka
44 Tarkowska Agnieszka
45 Tutak Anna
46 Wnuk Tomasz
47 Wojciechowska Marta
48 Woźniak Renata
49 Wódz Wioletta
50 Zbyradowski Tomasz
51 Zimoląg Agnieszka
52 Ziomek Małgorzata

 

Kompetencje pracowników pedagogicznych zawarte są w rozdziale 3 Statutu Szkoły

Statut

Pracownicy administracji:

 

L. p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

Anna Wiącek Kierownik zespołu

2

Bryła Zofia Referent

3

Niemiec Grażyna Starszy księgowy

4

Oszczudłowska Henryka Główny Księgowy

5

Wódz Wioletta Specjalista do spraw bhp

 

Pracownicy obsługi:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1 Hablasek Małgorzata Robotnik gospodarczy
2 Markowicz Paweł Dozorca
3 Puzio Lucyna Robotnik gospodarczy
4 Róg Dorota Robotnik do prac lekkich
5 Strojewska Bożena Robotnik gospodarczy

 

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry