Nabór kandydatów na wolne stanowiska

Nabór kandydatów na wolne stanowiska (art. 6 ust. 1 pkt 3 pdpkt g) ustawy o BIP):

I. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pedagogiczne:

1. Nabór pracowników pedagogicznych odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy skierowali do pracodawcy swoje aplikacje pracownicze.

2. Nabór na stanowiska pedagogiczne osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela odbywa się ponadto po udzieleniu zgody na zatrudnienie takiej osoby przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  – Starostę Sandomierskiego i/lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor  występuje z wnioskiem  o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela i wykazuje, jakie podjął (konkretne) działania w celu pozyskania osoby, która posiadałaby odpowiednie kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (np. kontakt z urzędem pracy, oferta na stronie KO, analiza złożonych podań, kontakt z nauczycielami i/lub dyrektorami ościennych szkół),  występując do Urzędu Pracy z pytaniem, czy wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych są osoby o określonych kwalifikacjach  (np. doświadczenie zawodowe). Zgodnie z treścią cytowanego art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela – kurator  wyraża zgodę bądź nie na zatrudnienie, czyli nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z osobą, która nie posiada kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.   Natomiast przepis art. 15 ust. 2 stanowi, że w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
II. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Nabór kandydatów na stanowiska odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 roku, poz. 902 z późn. zm.).

III. Nabór na pozostałe wolne stanowiska pracy:

Nabór pracowników na pozostałe wolne stanowiska pracy odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy skierowali do pracodawcy swoje aplikacje pracownicze.

IV. Procedura zatrudniania na wolne stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje zawarte są w procedurze dotyczącej zatrudniania na wolne stanowiska pracy, informowania pracowników o możliwości zatrudniania w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy.

V. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy:

Brak ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy.

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry