Kontrole

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinie podmiotów je przeprowadzających (art. 6 ust. 1 pkt 4 pdpkt a) zdanie drugie ustawy o BIP):

Data kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Efekty kontroli (wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie)

01.10.2018 r.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową ogólnej subwencji na 2015 rok, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2015 rok.

W LO dla dorosłych:

1. Brak dziennika klasy I.

2. Zawyżenie o 1 liczby uczniów przypisanych do wagi Sd algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. 3. Zawyżenie o 1 liczby uczniów przypisanych do wagi P9 algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. 4. Zawyżenie o 1 liczby uczniów przypisanych do wagi P46 algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

KKZ:

5. Zawyżenie o 11 liczby słuchaczy przypisanych do wagi P32 algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

17.10.2018 r. – 15.11.2018 r.

Organ prowadzący: Powiat Sandomierski

„Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu”

 1. Dokonać aktualizacji zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Głównego księgowego, Starszego księgowego oraz w razie potrzeby innych pracowników zatrudnionych w jednostce.

2. Dochody przekazywać w terminach wynikających z postanowień organu prowadzącego.

3. Rozważyć opracowanie procedur gospodarowania mieniem w celach sprzedaży.

4.Opłaty pobierane za wydawanie świadectw oraz legitymacji szkolnych bezwzględnie pobierać na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora.

5. Zintensyfikować działania w zakresie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyznaczania celów i zadań do realizacji w danym roku oraz określenia mierników ich realizacji oraz mechanizmów kontroli w zakresie systemów informatycznych.

6. 6. Nagrody dla pracowników samorządowych przyznawać zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania wewnętrznym, stosując zawarte w nim kryteria.

7. W zakresie nagród jubileuszowych: dokonać wyrównania nagrody jubileuszowej a także w przypadku zmiany, z mocą wsteczną, przysługującego pracownikowi wynagrodzenia dokonać wypłaty wyrównań nagród jubileuszowych. Przeanalizować wszystkie akta osobowe pracowników celem wyeliminowania nieprawidłowości jakim może być błędne wskazywanie dla pracownika nabywania praw do nagród jubileuszowych w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

8. Dokonując zamówień publicznych poniżej 30.000,00 euro kierować się zapisami wewnętrznego regulaminu.

08.10.2018 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzenia decyzji z dnia 18.01.2016 r nr SEVII.9020.4.16.2015 r. Decyzja wykonana w całości w pkt 1a, 1 b, 1 c i częściowo w pkt 4. Usunięcie nieprawidłowości do 25.10.2018 roku – w pomieszczeniu z natryskami przy bloku w-f stan niezgodny z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych – wentylacja mieszana (mechaniczna i grawitacyjna). W dniu kontroli stwierdzono brak zasłon prysznicowych przy dwóch prysznicach na trzy istniejące, jeden z nich dodatkowo zepsuty – wyrwana wylewka prysznicowa. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla chłopców na I piętrze brak dozownika na papier toaletowy oraz brak papieru – udzielono  pouczenia personelowi sprzątającemu. Nieprawidłowości należy usunąć do dnia 25.10.2018 r. oraz  poinformować na piśmie ŚPWIS o usunięciu nieprawidłowości zgodnie z wyznaczonym terminem.
 27.09.2017 r. – 28.09.2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy Przyznawanie i wypłacanie nauczycielom dodatku motywacyjnego Bez decyzji i nakazu. Wydano 1 wystąpienie.  Na odstąpienie udzielono odpowiedzi. Zaplanowano w planie budżetu placówki środki na dodatki motywacyjne.
18.09.2017 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzenia decyzji z dnia 18.01.2016 r nr SEVII.9020.4.16.2015 r.  1. Zapewnić właściwy stan sanitarno – techniczny w 2 pomieszczeniach i na korytarzach;
3. Zapewnić wymaganą wentylację w 2 pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.
 24.03.2017 r. – 31.03.2017 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli gospodarki finansowej.  Bez uwag i zaleceń.
09.05.2016 r. – 31.05.2016 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej. 1. Delegować na podstawie wyjazdu służbowego można tylko i wyłącznie pracowników zatrudnionych w ZSTiO       w Sandomierzu.
 09.12.2015 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola kompleksowa stanu sanitarnego budynku głównego szkoły oraz terenu szkolnego  1. Zapewnić właściwy stan sanitarno – techniczny w 8 pomieszczeniach;
2. Oznakować oraz dostosować meble szkolne do wzrostu uczniów zgodnie z zasadami ergonomii we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych;
3. Zapewnić wymaganą wentylację w 7 pomieszczeniach.
 02.09.2015 r. – 29.01.2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym bhp i legalność zatrudnienia. Bez decyzji i nakazu. Wydano 5 wystąpień – zaleceń w sprawach pracowniczych. Wszystkie zalecenia wykonano.
 21.10.2014 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola kompleksowa w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń warsztatowych. Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu. Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne.  Bez uwag i zaleceń.
 14.08.2014 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji Stwierdza się wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku głównego szkoły oraz zagospodarowanie terenu od części wschodniej budynku, a tym samym wykonanie wszystkich postanowień wcześniej wydanych decyzji.
 09.07.2014 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty  Przestrzeganie przepisów dotyczących oceny pracy pedagogicznej nauczycieli.  Zalecenia:
1. W procesie oceniania ściślej wypełniać postanowień rozporządzenia;
2. Przestrzegać dopuszczalnego czasu trwania oceny pracy;
3. Zamieszczać w projektach ocen pracy pouczenie mówiące o możliwości zgłoszenia przez ocenianego nauczyciela zastrzeżeń.
4. Bezpośrednio zapoznawać ocenianych nauczycieli z pisemnym projektem oceny.
08 – 16.04
2014 r.
 Państwowa Inspekcja Pracy  – realizacji przez pracodawcę obowiązku wynikającego z art. 94 pkt 1 k.p. i zapoznanie pracowników z zakresem obowiązków;

– udostępnianie zatrudnionym pracownikom przepisów o równym traktowaniu w stosunkach pracy;
– przestrzeganie przepisów w zakresie informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu i wolnych miejscach pracy;
– opracowanie i wdrożenie procedur antymobbingowych;
– przestrzeganie przepisów w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
– przestrzeganie przepisów w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych pracowników administracji i obsługi w tym uzgadnianie ze związkami zawodowymi planu urlopów;
– przestrzegania przepisów w zakresie odprowadzania środków finansowych na konto celowe ZFŚS za okres 2013 i 2014; w tym konsultacje;
– przestrzeganie przepisów w zakresie procedury wyboru społecznego inspektora pracy w szkole;
– przestrzeganie przepisów w zakresie zmiany warunków pracy pracowników pedagogicznych od 01.09.2013.
 Wydano 4 zalecenia pokontrolne – zgodnie z protokołem kontroli – zalecenia wykonano, a także jedną decyzję w zakresie doprowadzenia do należytego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczenia sali gimnastycznej z terminem wykonania do 31.12.2015 roku.
 28.03 – 01.04.
2014 r.
 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu  Kontrola gospodarki finansowej  Nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.
13.11.2013 r.
 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji  Stwierdza się wykonanie zarządzenia dotyczącego wykonania nowego placu przed wejściem do szkoły od strony ulicy Słowackiego oraz chodnika wzdłuż budynku głównego, a także drogi dojazdowej do budynku głównego i Pracowni Szkolnych.
27.05.2013 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach

W sprawie wyboru podręczników na rok szkolny 2012/2013

Nie stwierdzono nieprawidłowości – nie wydano zaleceń.

27.05.2013 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Organizacja zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej

Nie stwierdzono nieprawidłowości – nie wydano zaleceń.

22.05.2013 r.

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Realizacja zadań statutowych – nabór uczniów do szkoły oraz działania marketingowe z tym związane. Nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.
12.04.2013 r – 25.04.2013 r.

Kuratorium Oświaty Kielce

1. Ewaluacja zewnętrzna problemowa w Technikum Budowlanym w ZSTiO;

2. Ewaluacja zewnętrzna całościowa w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSTiO.

Raport z ewaluacji dostępny na stronie internetowej www.seo2.npseo.pl

22.03.2013 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programów „Uczenie się przez całe życie”

Kontrola finansowa realizacji projektu „Praktyki zagraniczne szansa nowoczesnej edukacji zawodowej adeptów branży budowlanej”

Nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń.

19.09.2012 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji Stwierdza się wykonanie zarządzenia dotyczącego doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego ogrodzenie działki szkolnej oraz częściowe wykonanie zarządzenia dotyczącego doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego nawierzchni dróg, boisk sportowych i bieżni.
04-05.09.2012 r.

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Wymiary uposażenia pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi, przydział godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych pracownikom pedagogicznym, prowadzenie dokumentacji z zakresu prawa pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników Audyt wewnętrzny.
26.04.2012 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

Kontrola sprawdzająca wykonania decyzji z 30.06.2010 roku w zakresie opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły Decyzję wykonano. Zapoznano pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzono szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
14.11.2011 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach

W zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych Bez uwag.
22.09.2011 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji Decyzja z dnia 31.10.2011 roku w sprawie wydłużenia terminu zarządzenia do dnia 30.12.2011 roku dot.:

– zapewnienia właściwej wentylacji grawitacyjnej w szatni szkolnej i siłowni;

– zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego ścian w szatni szkolnej oraz siłowni.

19.07.2011 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu

Kontrola obowiązkowa zakończonej budowy obiektu budowlanego kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Obiekt nadaje się do użytkowania (pozwolenie na użytkowanie) pod warunkiem wykonania:

– wpustów podłogowych oraz armatury czerpalnej ze złączka do węża w pomieszczeniach sanitarnych;

– wykonania kanałów wywiewnych wentylacji mechanicznej wyprowadzonych ponad dach modułu;

– dokonania zmian wykończenia wewnętrznych ścian i sufitów

W terminie do 31.10.2011 roku. Decyzję wykonano.

16.06.2011 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Odbiór Kompleksu Sportowego Boisk i urządzeń sportowych z modułem systemowym, budynkiem zaplecza boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” Opinia sanitarna w zakresie:

– nie zgłasza sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi budynku szatniowo – sanitarnego;

– wnosi uwagi wynikające z niezgodności wykonania obiektu w stosunku do przedłożonego projektu budowlanego.

24.03.2011 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji Stwierdzono wykonanie obowiązku decyzji w zakresie:

– doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego sanitariat męski na II piętrze (uzupełnienie płytek ściennych);

– doprowadzono do właściwego stanu sanitarno – technicznego parapet w sanitariacie damskim na I piętrze (malowanie parapetu farbą olejną).

 

Podmiot udostępniający informację: ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kobylakiewicz

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Karolina Bielecka

Przewiń do góry